Sản phẩm nghành sơn công nghiệp

Lọc không khí, lọc cartridge , lọc RO

Lọc khí dạng Panel 

Lọc khí dạng cuộn

Lọc túi cho buồng cấp gió

Lọc túi cho phòng sạch

Lọc chịu nhiệt độ cao 

Lọc chịu nhiệt độ cao 

Lọc RO 

Hệ thống lọc RO 

Lọc cartridge 

Hạt trao đổi Ion 

Than hoạt tính 

Hệ thống lọc sơn 

Lõi lọc sơn UF 

Túi lọc sơn, chất lỏng 

Lọc cartridge cho sơn ED